Eksploataciono polje

Mineralne vode Bujanovačke Banje izviru u dolini Južne Morave na nadmorskoj visini od oko 400m, a pod nazivom Aqua HEBA flaširaju se od 1976. godine.
Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije utvrdilo je eksploataciono polje ukupne povšine 40km2 i konstatovana je značajna izdašnost izvora na samoizlivu. Kompanija HEBA poseduje trajno odobrenje za istraživanje i eksploataciju prirodne mineralne i prirodne malomineralizovane vode.

 


Mineralne vode HEBA su hidrokarbonatno-natrijumske, fluoridne, silicijumske mineralne vode.
Preovlađujući gas je ugljen dioksid.

Temperatura izvora varira od hladnih (ispod 20ºC), preko hipotermalnih (20-30ºC), homotermalnih (30-40ºC) do hipertermalnih voda (više od 40ºC).
 

 

Sve ispitivane mikrokomponente, neorganskog i organskog porekla, su u granicama dozvoljenih koncentracija za flaširanje prirodne mineralne vode i zadovoljavaju kriterijume utvrđene Pravilnikom o kvalitetu prirodne mineralne vode.Na eksploatacionom polju kompanije, ustanovljeno je šest izvorišta mineralne vode i tri izvorišta malomineralizovane vode. Svi izvori su locirani u krugu fabrike.
 

 

Jedna od važnih prednosti Heba vode je da ništa ne narušava sklad između nje i prirode. Sa dubina od 130m do 400m i temperature 42-46ºC, iz svog podzemnog basena ona izvire tzv. samoizlivom, bez pumpi, nošena sopstvenim gasom (ugljen dioksid).